Walne Zgromadzenie 11.01.2019

Na podstawie § 19  Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNAK” Zarząd Klubu zwołuje na dzień 11.01.2019 godz. 20.00 (I termin), godz 20.15 (II termin) Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu .Zebranie odbędzie się w  SP 84 ul Radzymińska 227

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Klubu
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Wybór Zarządu
4. Wybór Komisji Rewizyjnej/uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej
5. Zmiany w statusie Zarządu 

§ 19 Punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej odbywa się poprzez umieszczenie informacji na klubowej stronie internetowej  lub  powiadomieniu członków za pomocą poczty elektronicznej na podany przez członka do wiadomości Zarządu adres e-mail.

§ 21 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Zarząd Klubu składa się od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Klubu. Zarząd wybiera ze swojego grona: Prezesa, Wiceprezesa/Wiceprezesów oraz Sekretarza – Skarbnika. O liczebności składu Zarządu w danej kadencji decyduje Walne Zgromadzenie przed dokonaniem wyboru.

§ 26 otrzymuje następujące brzmienie:

1.       W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

2.       Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej - wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna - mogą po uzupełnieniu swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do końca kadencji.

3.       Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.

4.       Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Członków, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

 

§ 27 i 28 wykreśla się ze statutu. Kolejne paragrafy otrzymują numerację:

§27,28,29,30

 

§ 28 ust. 1 (dawniej §30 ust. 1) otrzymuje następujące brzmienie

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa i Sekretarza, Prezesa i Wiceprezesa, Prezesa i Członka Zarządu działających łącznie.

6. Omówienie podwyższenia składki członkowskiej

7. Omównienie zgrupowania letniego

8. Wolne wnioski i podjęcie Uchwał

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

2019-01-04

głowne zdjęcie

sponsorzy

www.gmpgroup.pl
www.targowek.waw.pl
www.um.warszawa.pl
www.marki.pl
www.bpir.eu
www.UKSjunak.pl

konto

PEKAO SA Oddział w Warszawie
Numer rachunku:
64 1240 6087 1111 0000 4749 5306

UKS Junak Ul. Blokowa 3,
03-641 Warszawa

Na przelewie wpisujemy:
składka członkowska, imię nazwisko zawodnika, rocznik i za jaki miesiąc

Miesięczna składka wynosi:
150 zł (ryczałt)

Jednorazowe wpisowe 100 zł

kontakt

Uczniowski Klub Sportowy
"JUNAK"
03-641 Warszawa, ul. Blokowa 3
NIP: 524-23-88-430
REGON 014894943
uksjunakwarszawa@wp.pl

Zarząd:

Prezes
Ewa Marcinowska
Tel. 603 551 838  

Vice-Prezes
Grzegorz Kozik
tel. 796 072 710

Sekretarz
Tomasz Szpuda
tel. 604 055 519

Godziny otwarcia:
Czwartek 19.00-20.00
(ul. Radzymińska 238)

znajdź nas

facebookyoutube
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa